Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Nasza firma posiada w ofercie opracowanie oraz aktualizację dokumentacji pożarowej, jaką jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. Jest ona wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, dokumentację techniczną budynku, a także dokonywana jest wizja lokalna obiektu.

Nasza dokumentacja podzielona jest na trzy części:
1. Część opisowa- podstawa opracowania, opis techniczny budynku, instrukcje postepowania na wypadek wystąpienia zagrożenia pożarowego, terrorystycznego itp.
2. Część graficzna – plany ewakuacji obiektu, plany rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych, wyznaczenie stref niebezpiecznych
3. Załączniki do dokumentacji, zawierające m.in. oświadczenie o zapoznaniu się z instrukcja, oswiadczenie o odbytym szkoleniu przeciwpożarowym, karty charakterystyki substancji

Podstawą do opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719).

Aktualizacja instrukcji – istnieje obowiązek okresowej aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego:

  • co najmniej raz na 2 lata
  • po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest wymagana w budynkach, których kubatura przekracza

  • 1000 m3 (czyli ok. 300 m2 powierzchni) dla budynków zakwalifikowanych przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych czyli m.in. budynki biurowe, budynki handlowo-usługowe, obiekty sportowe, hotele, pensjonaty, szpitale, szkoły, przedszkola, zakłady produkcyjne, hale magazynowe itd.
  • 1500 m3 dla budynków inwentarskich czyli m.in. stodoły, obory itd.
  • gdy powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2. np. place składowe

Instrukcja może być opracowana przez wykwalifikowane osoby:

  • technik pożarnictwa
  • inżynier pożarnictwa
  • inspektor ochrony przeciwpożarowej
  • specjalista ochrony przeciwpożarowej

(cały zapis dot. kwalifikacji do opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego znajduje się w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, art. 4 ust. 2, 2a, 2b)

Audyt w zakresie stopnia bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Jest to analiza stanu faktycznego zabezpieczeń pożarowych oraz zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Dzięki temu rozwiązaniu, bez konsekwencji prawnych, pozwala na usunięcie wszelkich niedogodności i uniknąć ewentualnych konsekwencji wyciągniętych przez odpowiednie organy kontroli (Wydział Kontrolno Rozpoznawczy KM/KP PSP). Podczas audytu sprawdzany jest  m.in. oznakowanie obiektów, drożność dróg ewakuacji i dróg pożarowych, warunki do przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, czy zgodność i aktualność prcedur na wypadek wystąpienia zagrożeń. Podsumowaniem audytu jest pisemny raport, w którym wykazuje się wszelkie nieprawidłowości (łącznie z załączoną dokumentacją fotograficzną), a także wskazówki, w jaki sposób należy doprowadzić do pełnego bezpieczeństwa pożarowego.

RUTPOŻ - Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego