Symulacje komputerowe przy użyciu metod numerycznej mechaniki płynów (ang. Computational Fluid Dynamics – CFD) wykorzystywane są do prognozy sposobu rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w przestrzeniach o bardzo zróżnicowanym kształcie.
Zaprojektowanie sprawnego systemu wentylacji stanowi nie lada wyzwanie dla projektantów, zwłaszcza jeśli projekt dotyczy budynku o nieregularnym kształcie. Zdarza się, że projekty stworzone wg. obowiązujących norm i wytycznych nie odpowiadają rzeczywistemu zapotrzebowaniu obiektu. Wentylacja oddymiania jest elementem systemu, którego sprawne działanie jest jednym ze sposobów ochrony obiektów i ludzi przed przykrymi skutkami pożaru.
Symulacje CFD są bardzo zaawansowanym narzędziem, umożliwiającym rozwiązywanie problemów wykraczających poza obszar stosowania uproszczonych metod inżynierskich.  W miarę rozwoju technologii odchodzi się od wykonywania testów rozruchowych a coraz popularniejsze stają się analizy komputerowe wykorzystujące opisywaną metodę.

Symulacje CFD umożliwiają sprawdzenie poprawności i skutków działania zaprojektowanego systemu wentylacji przed zastosowaniem jej w budynku. Dzięki temu wszelkie nieprawidłowości są weryfikowane i eliminowane na etapie projektu. Obliczenia przeprowadzane są przez doświadczone osoby gdyż wymagają odpowiednich kwalifikacji,są czasochłonne i pracochłonne oraz wymagają znacznych mocy obliczeniowych przy zachowaniu obowiązujących norm przeciwpożarowych. Analizy CFD wykonuje się na trójwymiarowych modelach  analizowanych obiektów wykonanych zgodnie z rzeczywistą architekturą tj.: rodzajem i rozmieszczeniem przegród budowlanych oraz elementów grzewczych. Analizy CFD wykorzystują również komputerową analizę równań Naviera – Stokesa a także wykorzystują określone założenia brzegowe i scenariusze pożarowe tj.: moc, źródło pożaru.

Wyniki symulacji umożliwiają ocenę przyjętych parametrów zastosowanego systemu wentylacji pożarowej w zakresie zabezpieczenia przed zagrożeniem i bezpiecznej ewakuacji.

Na podstawie wyników sporządzane są zalecenia wykorzystywane do poprawy wydajności systemu.

W inżynierii bezpieczeństwa pożarowego symulacje CFD są stosowane do m.in.:

 • wizualizacji sposobu rozprzestrzeniania się dymu oraz gorących gazów pożarowych przy określonych warunkach analizowanego budynku
 • analizy wpływu instalacji oddymiania na rozprzestrzenianie się dymu
 • prognozowania warunków podczas ewakuacji w przypadku pożaru (głównie temperatury oraz widzialności)
 • korygowania – na etapie projektowym – poprawności przyjętego rozwiązania w zakresie oddymiania budynku
 • weryfikacji efektywności systemu
 • weryfikacji właściwości czujek i tryskaczy
 • prognozowania temperatur w przestrzeni objętej pożarem, na potrzeby analizy zachowania się elementów konstrukcji
 • symulacji czasu działania czujek dymu i ciepła
 • wskazania jaki system oddymiania byłby odpowiedni w danym obiekcie (wentylacja kanałowa czy strumieniowa) oraz jaką należy dobrać klasę odporności ogniowej wentylatorów oddymiających.

Symulacje CFD mają zazwyczaj zastosowanie przy projektowaniu skomplikowanych budynków i obiektów budowlanych takich jak:

 • galerie handlowe
 • garaże zamknięte wymagające oddymiania (zarówno dla systemów oddymiania kanałowego jak i systemów wentylacji strumieniowej)
 • budynków atrialnych
 • obiektów budownictwa komunikacyjnego i podziemnego
 • obiektów przemysłowych