Szkolenia BHP, PPOŻ i Pierwsza Pomoc

Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.

Benjamin Franklin

 

Udoskonalanie technik gaśniczych oraz udzielenia pierwszej pomocy jest kluczowe dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego. Jednakże, zgodnie z polskimi przepisami, odpowiedzialność za bezpieczeństwo pożarowe obiektu ciąży na zarządcy, właścicielu lub użytkowniku. W [raypaku braku wskazania osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo pożarowe (np. poprzez zawarcie umowy), odpowiedzialność spoczywa na osobie zarządzającej kompleksem. Ponadto, zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz.351), art. 4. ust. 6, osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo pożarowe zobowiązana jest do zapoznania pracowników do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia Przeciwpożarowe

W naszej ofercie posiadamy szkolenia teoretyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej, połączone z prezentacją technik gaśniczych w zależności od rodzajów pożarów oraz towarzyszące im zagrożeń. Nasze materiały, oprócz przepisów oraz komentarzy, uzupełnione są o liczne filmy instruktażowe oraz studium przypadku. Szkolenia są przeprowadzane w formule zindywidualizowanej – nasze szkolenia dostosowujemy do wymagań klienta. Ponadto, drugą częścia szkolenia jest praktyczne wykorzystanie wiedzy w zakresie działań gaśniczych. Szkolenia przeprowadzane są przez doświadczonych strażaków oraz specjalistów w zakresie ewakuacji.

Szkolenia Pierwsza Pomoc

Jest to szkolenie teoretyczno-praktyczne, podczas którego słuchacz nabywa wiedzę oraz umiejętności w zakresie pierwszych czynności w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. Szkolenie podzielone jest na część teoretyczną oraz praktyczną, gdzie słuchacze przygotowują się do podjęcia czynności ratowniczych wobec dorosłych osób oraz dzieci, nauka obsługi automatycznego defibrylatora oraz umiejętności wsparcia psychologicznego. Szkolenia praktyczne opieramy na realiźmie, wykorzystując scenariusze “z życia wzięte”, czy wykorzystując zestaw sztucznych ran lub fantomy treningowe.

Szkolenia BHP

Każdy nowo zatrudniony pracownik musi odbyć szkolenie wstępne w zakresie BHP. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860). Po tym czasie, pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzania okresowego szkolenia, które ma przypomnieć i ugruntować wiedzę w zakresie bezpieczeństwa pracy, a także zapoznać z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Czasookres okresowych szkoleń BHP oraz rodzaje szkoleń przedstawia poniższa tabela.

Zajmowane stanowisko w zakładzie pracy Częstotliwość odbywania szkoleń (nie rzadziej niż) Forma szkolenia
Pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści raz na 5 lat 16h
Pracownicy służby inżynieryjno-technicznej, technologiczni, organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych raz na 5 lat 16h
Pracownicy służb BHP i osoby wykonujące zadania służby BHP raz na 5 lat 32h, w tym 4h ćwiczeń
Pracownicy, którzy są narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia oraz pracownicy, których praca wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie BHP raz na 5 lat 8h
Pracownicy administracyjno-biurowi i inni, nie wymienieni w tabeli raz na 6 lat 8h
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych raz na 3 lata 8h
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach roboczych, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne (duże zagrożenia dla zdrowia i zagrożenia wypadkowe) raz na 1 rok 8h