Podręczny sprzęt gaśniczy

Przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego wykonujemy na terenie obiektu klienta. Jednak, gdy zaistnieje potrzeba wykonania konserwacji, legalizacji, remontu lub w przypadku użycia gaśnicy – zabieramy ją do naszego serwisu, pozostawiając gaśnice zastępcze.

Przegląd– jest to okresowa kontrola dostępu, oznakowani oraz stanu technicznego gaśnic przenośnych oraz gaśnic przewoźnych (zwanych dawniej agregatami gaśniczymi) w celu stwierdzenia poprawności użytkowania.
Remont – są to wszelkie czynności serwisowe, mające na celu sprawdzenie poprawności zadziałania sprzętu, wymianę medium gaśniczego, a także czyszczenie elementów, wchodzących w skład części mechanicznej gaśnicy. Wykonanie remontu potwierdzone jest na kontrolce serwisowej, protokołem poremontowym, a także opisem na rurce syfonowej wewnątrz gaśnicy.
Kasacja – w przypadku, gdy gaśnica przekroczy dopuszczalny czas eksploatacji zbiornika lub gaśnica nie spełnia norm w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji oraz zagrożone jest bezpieczeństwo pożarowe obiektu (np. skorodowany zbiornik gaśnicy), należy taką gaśnicę poddać czynności kasacji, tj. zutylizować.

Klasyfikacja gaśnic ze względu na grupę pożaru:
Grupa “A” – są to pożary ciał stały pochodzenia organicznego, tj. drewno, papier, węgiel itp. Podczas spalania dochodzi do rozkładu termicznego i wydzielenia się gazów palnych oraz pary. Podczas spalania może zajść efekt spalania płomieniowego (ogień widzialny), jak i spalania bezpłomieniowego (efekt żarzenia);
Grupa “B” – są to pożary par cieczy oraz ciał stałych, ulegających stopieniu pod wpływem oddziaływania promieniowania termicznego, tj. paliwa, alkohol, oleje, lakiery, smoła itp. Podczas spalania wydziela się zwiększona ilość par, przez co proces spalania przebiega samorzutnie.
Grupa “C” – są to pożary gazów palnych, znajdujących się w rurociągach przesyłowych lub w zbiornikach. Spalanie gazów odbywa się na granicy styku strumienia gazów z powietrzem
Grupa “D” – są to pożary metali, np. lit, sód, potas, glin, a także ich stopy. W zależności od ich składu chemicznego, podczas spalania zużywają tlen, lub posiadają w swoim składzie utleniacze, przez co spalają się bez konieczności dostępu do powietrza (np. termit)
Grupa “F” – są to pożary olejów i tłuszczy, używanych w gastronomii. Temperatura samozapalenia się produktów z tej grupy wynosi ok. 375°C, przez co pożary tej grupy są trudnymi do ugaszenia.

Rodzaje gaśnic ze względu na zastosowany środek gaśniczy:

  • GP – gaśnica proszkowa (proszek gaśniczy ABC)
  • GS – gaśnica śniegowa (dwutlenek węgla, CO2)
  • GWP – gaśnica wodno-pianowa (woda oraz środki pianotwórcze)
  • GWG – gaśnica wodna gastronomiczna (woda oraz środek pianotwórczy do pożarów grupy F)
  • UGS – urządzenie gaśnicze śniegowe (dwutlenek węgla, CO2)
  • CUG – czyste urządzenie gaśnicze (gaz FE-36TM)
  • SUG – samoczynne urządzenie gaśnicze (proszek gaśniczy ABC)
  • GWM – gaśnica wodno-mgłowa (woda zdemineralizowana)