Przeciwpożarowe Wyłączniki Prądu

Przeciwpożarowe Wyłączniki Prądu (PWP) jest urządzeniem, dzięki któremu odcina dopływ energii elektrycznej do wszystkich obwodów elektrycznych, zasilających obwody elektryczne obiektowe. Po aktywacji PWP nie powinny załączyć się zapasowe źródła energii elektrycznej, zaś instalacje i urządzenia pożarowe powinny być zasilane przed PWP. Do tych urządzeń zaliczamy System Sygnalizacji Pożaru (SSP), pompy pożarowe, windy ratownicze itp.

Przepis dotyczący stosowania PWP reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).