Detekcja gazów toksycznych oraz wybuchowych

Detekcja w garażach
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w garażach powyżej 10 miejsc postojowych należy zastosować detektory tlenku węgla do sterowania wentylacją mechaniczną. Ponadto, w przypadku garażów zamkniętych (np. garaże podziemne), w których dopuszczalne jest parkowanie samochodów z instalacją LPG, należy stosować detektory propan-butanu.

 

Detekcja w kotłowniach
W myśl Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w pomieszczeniach, w których sumaryczna nominalna moc grzewcza przekracza 60 kW, należy stosować systemy sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu. Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych, każde urządzenie przeciwwybuchowe jest traktowane tak jak urządzenie przeciwpożarowe. Jednocześnie, detekcję gazów wybuchowych stosuje się przy promiennikach cieplnych, np. przy sufitach hal magazynowych.

 

Detekcja w pomieszczeniach ładowania akumulatorów
Podczas procesu serwisowego, jakim jest ładowanie akumulatorów w wózkach przemysłowych (np. wózki widłowe), wydziela się skrajnie łatwopalny oraz w mieszance z powietrzem wybuchowy wodór. Przeciwdziałając temu zagrożeniu, należy stosować detekcję wodoru (H2), która jednocześnie wyłączy zespół prostowników, przerywając proces ładowania akumulatorów.

Detekcja w okręgowych stacjach kontroli pojazdów
Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów, OSKP należy obowiązkowo wyposażyć w czujniki tlenku węgla, metanu (CNG) i propanu-butanu (LPG). Z racji niebezpieczeństwa wystąpienia wilgoci w kanałach warsztatowych, należy stosować urządzenia detekcji gazów toksycznych  wybuchowych niskoprądowe.