Systemy Sygnalizacji Pożarowej (SSP)

System Sygnalizacji Pożaru (SSP), System Alarmu Pożarowego (SAP) służy do wykrywania, sygnalizowania, sterowania oraz powiadamiania o zagrożeniu pożarowym. Dzięki szybkiej detekcji można podjąć sprawne działania w celu zażegnania zagrożenia, zaś sterowania zapewniają sprawną i bezpieczną ewakuację ludzi z zagrożonego obiektu oraz przeciwdziała rozprzestrzenianiu się ognia.

Jednostką, która alarmuje oraz przekazuje polecenia o sterowaniach jest Centrala Sygnalizacji Pożarowej (CSP), do której podłączone są elementy wykrywcze (czujki dymu), elementy monitorujące (np zadziałanie instalacji tryskaczowej), sygnalizujące (np. sygnalizatory, Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze DSO), jak również elementy sterujące (np. klapy pożarowe, sterowanie windami).

Obiekty, w jakich jest obowiązek stosowania SSP, reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002 r.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Poniżej wykaz obiektów, które są zobligowane do posiadania instalacji SSP:

1. Obiekty prywatne:
  • Handlowe i wystawowe:
         a) o jednej kondygnacji przy powierzchni strefy pożarowej ponad 5000m²
         b) wielokondygnacyjne przy powierzchni strefy pożarowej ponad 2500m²
  • Kina (ponad 600 miejsc)
  • Budynki, gdzie znajduje się pond 300 miejsc do celów gastronomicznych
  • Zakłady pracy zatrudniające więcej niż 100 niepełnosprawnych
  • (Hotele) Budynki zamieszkania zbiorowego (mające ponad 50 miejsc noclegowych)
  • Centra przetwarzania danych o zasięgu krajowym i wojewódzkim
  • Centrale telefoniczne (przy pojemności powyżej 10 000 numerów) oraz centrale telefoniczne tranzytowe (przy pojemności 5000 – 10000 numerów) o znaczeniu miejscowym lub regionalnym
  • Podziemne garaże (mające strefę pożarową ponad 1500m²) lub mające więcej niż jedną kondygnację podziemną
  • Banki, gdzie strefa pożarowa (zawierająca salę operacyjną) przekracza 500 m²
2. Obiekty publiczne:
  • Teatry (mające ponad 300 miejsc)
  • Sale sportowe i widowiskowe (ponad 1500 miejsc)
  • Szpitale (z wyłączeniem psychiatrycznych) i sanatoria (mające ponad 200 łóżek)
  • Szpitale psychiatryczne (mające ponad 100 łóżek)
  • Domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacji niepełnosprawnych (mające ponad 100 łóżek)
  • Budynki użyteczności publicznej (wysokie lub wysokościowe)
  • Budynki zamieszkania zbiorowego (mające ponad 50 miejsc noclegowych)
  • Archiwa określone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
  • Muzea i zabytki budowlane (określa Generalny Konserwator Zabytków z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej)
  • Centra przetwarzania danych o zasięgu krajowym i wojewódzkim
  • Urzędy obsługujące organy administracji rządowej
  • Stacje podziemnej kolei oraz metra
  • Porty i dworce przeznaczonych dla ponad 500 osób jednocześnie
  • Biblioteki, gdzie zbiory stanowią narodowy zasób biblioteczny

Jednakże, w celu podniesienia bezpieczeństwa osób oraz mienia, a także zminimalizowania zagrożenia pożarowgo, często stosuje się dobrowolne wyposażenie obiektu w instalację SSP. Do takich obiektów często zaliczamy budynki biurowe oraz usługowe, produkcyjne i węzły magazynowo-logistyczne.

Do czołowych producentów SSP zaliczamy:
– POLONA ALFA
– ESSER BY HONEYWELL
– UTC FIRE & SECURITY – ARITECH
– BOSCH
– SCHRACK
– NOTIFIER
– INIM

s.

RUTPOŻ - Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego