System oddymiania (elektryczne oraz pneumatyczne)

Jest to system, którego celem jest odprowadzanie produktów spalania (dymu) oraz ciepła z obiektu. Pozwala to na bezpieczną ewakuację ludzi oraz mienia, zmniejsza straty, a także pozwala na sprawniejszą akcję ratowniczo-gaśniczą.

Oddymianie można podzielić ze względu na rodzaj napędu:
– oddymianie mechaniczne – siłowniki, montowane w klapach oddymiających są siłownikami elektrycznymi, sterowanymi z centrali oddymiania. Otwarcie klap jest realizowane na skutek polecenia z: czujek dymowych, ręcznych przycisków oddymiania (RPO), jak również na skutek sterowania z systemów sygnalizacji pożaru (SSP)
– oddymianie pneumatyczne – jako medium napędowe siłowników stosuje się dwutlenek węgla (CO2), zmagazynowany z nabojach, przechowywane w centralach oddymiających. Z racji możliwości zastosowania central oddymiania pneumatycznego, można podzielić system na oddymianie pneumatyczne centrali sekcji dymowej, jak również na oddymianie pneumatyczne autonomiczne (pojedyncze otwieranie klap).

Obowiązek stosowania oddymiania nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nim, nakazuje się stosowanie powyższego rozwiązania w budynkach:

 

  • Niskich posiadających strefę pożarową ZL II
  • Średniowysokich (zawierających strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V)
  • Wysokich i wysokościowych (WW), w strefach pożarowych innych niż ZL IV, stosujemy rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych
  • W pasażu (krytym ciągu pieszym oraz w przykrytym dziedzińcu wewnętrznym) jeśli przylegają lokale handlowe i usługowe, stosujemy rozwiązania zapobiegające zadymieniu dróg ewakuacyjnych.
  • W podziemiach, gdzie występuje pomieszczenie przeznaczone dla 100 i więcej osób, oraz budowli podziemnej z takim pomieszczeniem, stosujemy rozwiązania zapobiegające
  • zadymieniu dróg ewakuacyjnych i tego pomieszczenia.
  • Wysokich (strefy pożarowe inne niż ZL IV i PM – produkcyjno-magazynowe) i wysokościowych: Klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe, będące częścią drogi ewakuacyjnej – stosować urządzenia zapobiegające zadymieniu.
  • Klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe będące częścią drogi ewakuacyjnej w budynku wysokim (dla strefy pożarowej PM) powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub samoczynnie oddymiające za pomocą wykrywania dymu.
  • Niskich i średniowysokich zawierającym strefę pożarową PM (produkcyjno-magazynowe) o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2 lub pomieszczenia o zagrożeniu wybuchem – stosujemy klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami, wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do odprowadzania dymu.

 

 

Do czołowych producentów systemów oddymiania możemy zaliczyć:
-AFG
-MERCOR
-D+H
-POLON ALFA
-ESSMANN

RUTPOŻ - Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego