Próby odbiorowe systemów oddymiania przy wykorzystaniu nieniszczącego ciepłego dymu

Obowiązek przeprowadzania prób odbiorowych, w tym systemów wentylacji pożarowej,  ma  podstawę prawną w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 22 czerwca 2010 r.) :
§ 3.1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

W Polsce wymagania dotyczące sposobu wykonywania prób z ciepłym dymem nie zostały jeszcze opisane, dlatego posługujemy się normą AS 4391—1999 Australian Standard™ Smoke management systems – Hot smoke test lub wytycznymi brytyjskiego instytutu BRE. W dokumentach tych można znaleźć zarówno opis procedur badawczych, jak również ogólne wymagania sprzętowe.

Badania z wykorzystaniem nieniszczącego ciepłego dymu m.in. dla grawitacyjnych instalacji wentylacji pożarowej z klapami oddymiającymi zamontowanymi w dachu płaskim, są reprezentatywne dla systemów związanych z bezpieczeństwem pożarowym w obiektach budowlanych co zostało potwierdzona przez międzynarodowe grono ekspertów,  ponieważ wytworzona przez aparaturę kolumna konwekcyjna dymu o określonej i bezpiecznej temperaturze kształtem zbliżona jest do kolumny powstającej podczas rzeczywistego pożaru.

Dym wytwarzany przez specjalistyczne generatory dedykowane do przeprowadzania testów z gorącym dymem:

 • jest nietoksyczny,
 • nie pozostawia osadu,
 • jest bezpieczny dla urządzeń elektronicznych,
 • charakteryzuje się wysoką odpornością na wysoką temperaturę – do 180°C,
 • jest gęsty i ciepły, dzięki czemu długo utrzymuje się w powietrzu, a jego cząstki nie odparowują tak szybko, jak ma to miejsce w teatralnych generatorach dymu,
 • utrzymuje się w górnych warstwach analizowanych przestrzeni nawet do 4 godzin, dzięki czemu może być wykorzystywany do badania szczelności rożnego rodzaju powłok, kopuł czy stref dymowych,
 • średnica jego cząstek wynosi około 0,2–0,3 mikrona, co pozwala na przeprowadzanie testów filtrów absolutnych HEPA.

Wykorzystywany podczas prób dym jest biały, niebrudzący, nieniszczący oraz nietoksyczny dzięki czemu próby można wykonywać w gotowym do odbioru obiekcie.
Moc pożaru testowego dobierana jest z uwzględnieniem złożoności przestrzeni  i kubatury pomieszczenia w którym będzie przeprowadzana próba, materiałów z których wykonane są ściany, sufity i elementy wyposażenia  oraz rodzaju dodatkowych instalacji występujących w obiekcie.
Przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa próby takie wykonujemy również w obiektach chronionych samoczynną instalacją gaśniczą wodną (np. instalacją tryskaczową).

Co uzyskujemy dzięki wykonaniu próby z ciepłym dymem:

 • potwierdzenie skuteczności i poprawności działania systemów wentylacji pożarowej
 • wizualizację przepływu dymu w instalacji wentylacji pożarowej mechanicznej (kanałowej, strumieniowej), grawitacyjnych systemach oddymiania i wentylacji bytowej
 • sprawdzenie szczelności instalacji/ stref dymowych
 • sprawdzenie wydajności, prędkości przepływu i temperatury gazów pożarowych
 • sprawdzenie systemu detekcji dymu
 • sprawdzenie współdziałania innych elementów i instalacji biorących udział w realizowanym scenariuszu pożarowym

Przed przystąpieniem do testów całą  procedurę uzgadniamy z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych przygotowującym inwestycję do odbioru.

Prowadzimy testy systemów oddymiania klatek schodowych zgodnie z wytycznymi CNBOP-PIB W-0003:2016.